Disclaimer - Fransastic draagt op dage-

lijkse basis zorg en aandacht voor de samenstelling, volledigheid, juistheid en actualiteit van deze website en de daarin opgenomen informatie. Wij kunnen niet instaan voor eventuele onjuistheden die hierin worden gepubliceerd. Wijzigingen kunnen op dagelijkse basis altijd en met onmiddelijke ingang door ons worden aangevuld of aangepast zonder enige kennisgeving. Wij zijn niet verantwoor-

delijk voor het feit dat de informatie op deze website niet geschikt is voor het

doel waarvoor de gebruiker de informatie raadpleegd. Fransastic sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook welke voortvloeit uit of in enig verband houdt met het gebruik van deze website. Alle aangeboden acties waarbij Fransastic is betrokken of een tijdelijke onmogelijk-

heid om deze website te kunnen raadpleg-

en vallen hieronder. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe dan wel indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of is verkregen door informatie welke door derden op deze website wordt aangebod-

en. Hiermee bedoelen wij iedere inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken

of alle andere zaken welke in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van hen. Wij behouden ons het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en / of te verwijderen indien deze zijn aangeboden of reeds geplaatst zijn en in strijd zijn met de wet, de belang-

en van overige internet gebruikers, derden of de Algemene Voorwaarden van Fransastic. Alle weblinks welke gebruikt worden op deze webiste vallen buiten de aansprakelijkheid van ons t.a.v. de inhoud van deze sites en / of de wijze waarop zij omgaan met persoons gegevens of andere informatie van de gebruiker.

Legal - Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij spannen ons in om de website geregeld te actua-

liseren en / of aan te vullen. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend waarbij wij niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg zijn van het gebruik van de informatie op deze website.

Copyright - Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden ververveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy Policy - Fransastic respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor de website en dienstverlening voor de relatie. Wij zullen de gegevens nooit voor andere doelen gebruiken en / of verkopen aan derden.Cookies - Deze website maakt geen gebruik van cookies en slaat geen gegevens op van de gebruikers.

englishdisclaimer-en.htmldisclaimer-en.htmlshapeimage_1_link_0
dutchshapeimage_2_link_0

Fransastic is a trademark of the Art Guide Club

All rights reserved © 2022

copyrightshapeimage_3_link_0
privacy policyshapeimage_4_link_0
legalshapeimage_5_link_0
disclaimershapeimage_6_link_0
contactfollow+contact.htmlfollow+contact.htmlshapeimage_10_link_0
aboutabout.htmlabout.htmlshapeimage_11_link_0
homehome.htmlhome.htmlshapeimage_12_link_0
publicationspub_information.htmlpub_information.htmlshapeimage_13_link_0
youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCN9QHolOqwzJvN3slTnNdAQhttps://www.youtube.com/channel/UCN9QHolOqwzJvN3slTnNdAQshapeimage_14_link_0
the art guide clubtagc_membership.htmltagc_membership.htmlshapeimage_15_link_0